เรียนขับรถท2 / เรียนขับรถบรรทุก

  • Home
  • เรียนขับรถท2 / เรียนขับรถบรรทุก

เรียนขับรถบรรทุกท2  หลักสูตรสอนขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบก บ2/ท2

เรียนขับรถบรรทุกท2 หลักสูตรสอนขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบก บ2/ท2

 หลักสูตร สอนขับรถ ที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบก (บ2/ท2) หรือ เรียนขับรถท2 เรียนขับรถบรรทุก หลักสูตรสอนขับบรรทุก เรียนพร้อมสอบใบขับขี่ เป็นหลักสูตรขับรถ ที่ใช้เพื่อการขนส่ง (รถบรรทุก) บ.2 พร้อมอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่ง ( รถบรรทุก 6 ล้อ ) รร ตั้งอยู่ในเขตจังหวัด ปทุมธานี บนถนนพหลโยธิน ใกล้ฟ้วเจอร์ปาร์ค รังสิต ก่อนถึง มหาวิทยาลัย กรุงเทพรังสิต นร สามารถ ต่อยอดการเรียนไปจนถึง ท3  รร ไอไดรฟ์แอทรังสิต เป็น รร สอนขับรถเอกชน ที่มีสนามฝึกหัดขับ เป็นของตนเอง บนพื้นที่สนามขนาดใหญ่ กว่า 6 ไร่ เปิดสอนครบทุกหลักสูตร ที่เดียวจบ รับรองโดยกรมการขนส่งทางบก ครูผู้ฝึกสอนขับรถ ทุกท่านผ่านการอบรมจาก กรมการขนส่งทางบก มีบัตรครูตามระเบียบกรม และทางโรงเรียนยังอยู่ภายใต้ การควบาคุมของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อเรียนจบจะได้ ใบประกาศนียบัตรที่รับรองโดย กระทรวงศึกษาธิการ  หลักสูตรที่เปิดสอนแบ่งเป็น 2 หลักสูตรดังนี้
1.หลักสูตรการ สอนขับรถ ที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบก 41  (สำหรับผู้ที่ไม่มีใบขับขี่รถยนต์)
2.หลักสูตรการ สอนขับรถ ที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบก 30 ชม

คุณสมบัติผู้ที่ต้องการ สอบใบขับขี่รถบรรทุก ท2 หรือ รถที่ใช้เพื่อการขนส่งประเภท 2

  1. ผู้ขออนุญาต ต้องไม่มีความผิดปกติของร่างกาย หรือพิการ ที่ส่งผลถถึงการขับขี่
  2. ผู้ขออนุญาต ต้องมีอายุ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป สำหรับ
    • บ.2 อายุ 20 ปี
    • ท.2 อายุ 22 ปี (ตรวจสอบประวัติ)
  3. คุณสมบัติตามกรมการขนส่งทางบกกำหนดต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพ ร่างกาย โดยมี

สอบใบขับขี่ต้องทำไง
สอบใบขับขี่ ใช้เอกสารอะไร
เนื้อหาวิชาตามหลักสูตรการ เรียนขับรถบรรทุก ประเภท2 เวลาเรียนทั้งหมด 41 ชั่วโมง แบ่งเป็นภาคทฤษฎี 14 ชม มีเนื้อหาการเรียนการสอน ดังนี้
-กฏหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฏหมายว่าด้วยจราจรทางบก, กฏหมายว่าด้ววยรถยนต์, กฏหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก,กฏหมายแพ่ง, และกฏหมายอาญา
-เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย และการคาดการณ์สถานการณ์ ที่เสี่ยงต่อการขับรถ
-การเตรียมความพร้อมของรถ ก่อนและหลังการใช้งาน ความรู้เกี่ยวกับรถและเครื่องยนต์ การบรรทุก และการแข้ไขข้อขัดข้อง
-หน้าที่ผู้ขับรถ มนุษยสัมพันธ์ และมารยาทในการขับรถ การส่งเสริมสุขภาพอนามัย หัวใจของการบริการทางการขนส่ง
-ความรู้เกี่ยวกับการฝึกหัดขับรถเบื้องต้น
-ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสินค้าและการขนส่งวัตถุอันตราย

#เรียนขับรถบบรรทุกท2 #เรียนขับรถบรรทุกใกล้ฉัน #สอบใบขับขี่ท2 #สอบใบขับขี่รถบรรทุก #เรียนพร้อมสอบใบขับขี่รถบรรทุก #ใบขับขี่รถบบรทุกด่วน