สอบใบขับขี่รถยนต์ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

 • Home
 • สอบใบขับขี่รถยนต์ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

สอบใบขับขี่รถยนต์ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง การสอบใบขับขี่รถยนต์  ต้องใช้เอกสารดังต่อไปนี้:

 1. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา
 2. ใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน 1 เดือน
 3. ใบคำร้องขอรับใบอนุญาตขับขี่ ซึ่งสามารถขอรับได้ที่สำนักงานขนส่ง หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบก
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน (บางครั้งอาจไม่จำเป็น ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของสำนักงานขนส่งแต่ละแห่ง)
 5. ค่าธรรมเนียมการสอบใบขับขี่

ขั้นตอนการทำใบขับขี่ มีดังนี้:

 1. เตรียมเอกสาร: ผู้สมัครต้องเตรียมเอกสารหลักฐานที่จำเป็น เช่น บัตรประจำตัวประชาชน (สำหรับคนไทย) หรือหนังสือเดินทางพร้อมวีซ่าที่ถูกต้อง (สำหรับชาวต่างชาติ) ใบรับรองแพทย์ และใบเสร็จการชำระเงินค่าธรรมเนียม
 2. การสอบทฤษฎี: ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการสอบทฤษฎีเกี่ยวกับกฎจราจรและการใช้ถนน การสอบจะเป็นแบบเลือกตอบและต้องทำคะแนนให้ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
 3. การสอบสมรรถภาพร่างกายและการมองเห็น: ผู้สมัครจะต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกายเพื่อแสดงว่ามีความสามารถในการขับขี่ได้อย่างปลอดภัย
 4. การสอบขับรถ: หลังจากผ่านการสอบทฤษฎีแล้ว ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการสอบขับรถ ซึ่งประกอบด้วยการขับรถในสนามทดสอบที่มีการจำลองสถานการณ์ต่างๆ บนถนนจริง
 5. รับใบขับขี่: เมื่อผ่านการทดสอบทั้งหมดแล้ว ผู้สมัครจะได้รับใบอนุญาตขับขี่ ซึ่งอาจจะเป็นประเภทชั่วคราว (2 ปี) หรือประเภทถาวร (5 ปี) ตามประสบการณ์การขับขี่และชนิดของใบอนุญาตที่สมัคร
 6. ต่ออายุใบขับขี่: ใบขับขี่มีอายุการใช้งาน และจะต้องไปต่ออายุก่อนวันหมดอายุ การต่ออายุอาจจะต้องมีการตรวจสุขภาพและ/หรือการทดสอบทางทฤษฎีอีกครั้งในบางกรณี

Prev Post

มือ..


Related Post

 • มกราคม 13, 2022

วิธีขับรถม..

วิธีขับรถมอไซให..

 • ธันวาคม 8, 2021

สอบปฏิบัติ..

สอบปฏิบัติใบอนุ..